Analys av Lifos senaste rapport om säkerhetsläget i Afghanistan

IMG_0245

Lifos har idag publicerat en ny lägesanalys för Afghanistan. Jag har skummat igenom den och delar här en kort analys med personliga kommentarer till vad jag bedömer att den kan komma att innebära.

Lifos är ett expertorgan med målsättning att agera opartiskt genom att utarbeta landinformation och omvärldsanalyser. Lifos huvudsakliga målgrupp är prövningen inom Migrationsverket och att bidra med information till allmänheten. De samarbetar med Migrationsverket för att fånga upp behov och önskemål beträffande innehållet, vilket betyder att de arbetar på uppdrag av Migrationsverket, som i sin tur arbetar på uppdrag av regering och riksdag. Därmed ska man vara medveten om att det finns ett inslag av politisering i lägesanalysen, även om detta inte erkänns officiellt. Mot bakgrund av att ca 95 % av riksdagens mandat verkar för en ökad begränsning av asylrätten så innebär minsta politisering av lägesanalysen en medveten och/eller omedveten strävan mot att tona ner säkerhetsläget i Afghanistan. Med hänsyn till försiktighetsprincipen ska därför lägesanalysen tolkas som att säkerhetsläget kan vara allvarligare än vad som anges i lägesanalysen. Syftet med rapporten är att ge en översiktlig lägesbild och analys av situationen i Afghanistan med möjlig utveckling framöver.

Lägesanalysen betonar att säkerhetsläget fortsätter att försämras, konflikten har intensifierats och att det råder stora skillnader i konfliktintensiteten på olika platser i landet. Att det råder stora skillnader i intensiteten kommer Migrationsverket förmodligen tolka som goda möjligheter till internflykt. Jag anser tvärtom att skillnaderna innebär en ökad osäkerhet eftersom ingen kan förutse var konflikterna kommer intensifieras över tid.

Antalet dokumenterade civila offer ökade med 3% mellan 2015 och 2016 till 11 418 personer. I den södra regionen var ökningen 17%. UNAMA anger att i Kabul har flest civila offer skördats till följd av självmordsdåd och komplexa attacker, med 1 758 civila offer under 2016.

Den väpnade oppositionen (talibanrörelsen) expanderar och utvidgar sitt territorium och intar periodvis distriktcenter. Den Afghanska regimen koncentrerar sig huvudsakligen på att befästa provinshuvudstäderna men är utsatta för hårt tryck från oppositionsstyrkor.

IS behåller sin militära närvaro i landet med spridning i flera provinser. IS har genomfört ett antal större attentat bl.a. mot shiamuslimska mål i Kabul. Talibanrörelsen expanderar bl.a. genom att pressa byar att stödja talibanrörelsen, de som vägrar attackeras. Ett trendbrott är att en rad ”högprofilerade” attacker riktas mot shiamuslimska mål i bland annat Kabul. Detta betyder att Hazarernas utsatthet för väpnat våld ökar.

Situationen i Afghanistan blir alltmer komplex, med både externa och interna aktörer, bl.a. Ryssland och Iran, vilka ser IS som ett större hot mot säkerheten i regionen än talibanrörelsen och följaktligen sägs stödja talibanrörelsen i kampen mot IS. Detta ser jag som en viktig indikation på att säkerhetsläget blir allt svårare att förutse och att en lösning av konflikterna nu ter sig än mer avlägsen.

Lägesanalysen tar även upp terrordåden den 31 maj och betonar att detta leder till en ytterligare försvagning av förtroendet för regimen, en ytterligare ökning av de politiska spänningarna och en polarisering mellan olika folkgrupper.
Angreppen i Kabul är frekventa och komplexa och allt dödligare. Angreppen riktas mot landets shiamuslimer, mot myndighetsmål och mål som förknippas med den internationella närvaron. Trenden fortsätter mot fler civila dödsoffer. Under 2016 uppnåddes ett nytt rekord med 23 712 dokumenterade säkerhetsincidenter. Början på 2017 tyder på fortsatt ökning.

Enligt de amerikanska USFOR-A styrkorna hade regimen full kontroll i 97 av landets 407 distrikt. Upprorsgrupper uppgavs ha full kontroll i 45 distrikt, övriga 265 distrikt är omstridda. Regimen har således bara full kontroll i 24% av landet. I rapporten står 60%, men då har de räknat med distrikt där regimen har ”inflytande” vilket känns vilseledande. En ”internationell källa med god insyn” uppger att ca 50% av landet är kontrollerat/influerat av talibanrörelsen eller omstritt.

Lägesanalysen summerar med att förutspå en fortsatt försämring av situationen i Afghanistan.

Slutligen anger lägesrapporten att ”risken för civilpersoner att utsättas för konfliktrelaterat våld handlar främst om att råka befinna sig i närheten när upprorsgrupperna slår till mot ett av sina huvudsakliga mål.”
Denna mening känns klart påtvingad och tillrättalagd, som ett sent tillägg i syfte att tydligt markera att läget i Afghanistan minsann inte uppfyller Utlänningslagens krav på Alternativt Skyddsbehov nämligen ”grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle … löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt”. Kanske det tydligaste tecknet på en politisering av den påstått opartiska lägesanalysen.

För den som läser hela rapporten framstår säkerhetsläget i Afghanistan föranleda en betydligt större risk för civilpersoner att skadas än att bara ha oturen att råka befinna sig på fel plats vid fel tillfälle, vilket snarast antyder en vardaglig situation i en vanlig svensk småstad.

På det hela taget har lägesanalysens författare lyckats förmedla det oerhört farliga säkerhetsläget i Afghanistan. För den som läser noggrant och utan förutfattade meningar framstår det som solklart att utvisningarna till Afghanistan måste stoppas omedelbart!

Mikael Werner

Annonser